Condicions d'ús

CONDICIONS D'ÚS

CONDICIONS D'ÚS

 

1. Generalitats

 

Aquestes són les condicions generals que regulen l'accés i utilització del portal Vallsanuncis.com (des d'ara: vallsanuncis) que Mercaxip distribució comercial global SL., des d'ara M.D.C.G. SL. Posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Aquestes condicions exposades en aquest document es regeixen per la llei espanyola.

 

L'esmentada pàgina Web ha estat elaborada, creada i dissenyada per M.D.C.G. SL., per a permetre l'accés a la informació en ella continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals:

 

M.D.C.G. SL. Està facultada per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions amatents en les presents Condicions Generals, sense necessitat de previ avís.

 

Les presents condicions generals constitueixen íntegrament el convingut entre les parts referent a les transaccions online, navegació per Internet, accions de compravenda etc. entre “vallsanuncis.com” i els seus clients.

 

2. Drets i obligacions de “vallsanuncis.com”:

“vallsanuncis.com” es reserva la facultat d'efectuar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions en el portal, de la configuració i presentació de la Web i de les condicions d'ús i accés en tots els apartats de la mateixa.

 

“vallsanuncis.com” portarà a terme, totes aquelles labors tendents a subsanar els errors, restablir la comunicació, actualització i manteniment dels continguts del portal, excepte causes de força major.

 

3. Drets i obligacions de l'Usuari

 

L'Usuari es compromet a utilitzar els Serveis oferts per  de conformitat amb la llei.

 

La mera utilització del portal i els serveis en ell oferts atribueix a qui faci ús d'ella, la condició d'Usuari, qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció alguna, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s'exposen.

 

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material del portal excepte autorització expressa, bé sigui anunciada en el propi portal per altres mitjans que es puguin demostrar fefaentment.

 

L'Usuari adquireix el compromís de no provocar intencionadament danys o perjudicis que puguin alterar la pròpia el portal ni les Web que ho componen així com no introduir, ni difondre virus informàtics que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del portal ni dels usuaris del mateix.

 

Usuaris Registrats

 

 “vallsanuncis.com” es reserva alguns dels serveis oferts en el portal per als “usuaris registrats”, bé perquè siguin serveis professionals  o comercials, per identificació en participació en fòrums o altres cusas legals, aquests “usuaris registrats” tindran a la seva disposició un formulari de registre per al seu cumplimentación si així ho desitgen.

 

L'Usuari Registrat es compromet a fer un ús lícit i diligent de les Claus d'Accés, així com a no posar-les a la disposició de tercers.

 

En cas de pèrdua o robatori, així com qualsevol risc d'accés a les mateixes per un tercer, es compromet a comunicar a “ vallsanuncis.com” el més aviat.

 

Les Claus d'Accés són propietat de el “usuari registrat” al que se li hagi assignat, que es compromet a seleccionar, usar i conservar. Tant vallsanuncis.com  com M.D.C.G. SL. queden exonerades de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui reportar pels danys i perjudicis causats o soferts per l'ús fraudulent de les Claus d'Accés, perduda, robatori o ús  que contravingui el disposat en aquestes Condicions Generals.

 Tant els “usuaris registrats” com qualsevol usuari que per a l'ús, navegació, consulta, contacte etc. pel portal sigui necessària l'adreça de correu electrònic, autoritza en aquest moment a “ vallsanuncis.com”  enviar-li les ofertes per aquest mateix mig, els usuaris tenen el dret de rectificació, oposició o cancel·lació en qualsevol moment tal com marca la llei.

L'usuari és conscient de les condicions i nomás i accepta voluntàriament que l'ús del servei té lloc, en tot cas, sota el seu única i exclusiva responsabilitat.

 CONDICIONS GENERALS DE L'ÀREA D'ANUNCIANTS I COMPRES

 

 A través del seu Portal, vallsanuncis.com ofereix el servei de Comerç Electrònic que permet als seus usuaris comprar a través d'Internet articles de les botigues afiliades al portal de Comerç Electrònic gestionada per MDCG sl., així com veure els anuncis, ofertes etc. L'usuari comprador de productes d'aquestes botigues deu llegir atentament les Condicions Generals de l'Àrea de Compres, la informació continguda en el Centre de Privadesa, els avisos legals de la Web i les condicions de venda dels propis comerços afiliats, acceptant-los plenament per a poder utilitzar aquest servei. vallsanuncis.com es limita a oferir la visibilitat del servei i dels productes que aquest gestiona, en virtut de les condicions contractades entre vallsanuncis.com i els seus clients i anunciants.

Vallsanuncis.com no garanteix la disponibilitat, infal·libilitat i continuïtat de les botigues i/o anunciants situats en la Web. vallsanuncis.com s'eximeix expressament de tot tipus de responsabilitat davant demandes o reclamacions de tercers pel funcionament, defectes etc. de les compres realitzades en les botigues o serveis  que utilitzen el portal. A títol enunciatiu i informatiu, vallsanuncis.com no respondrà del mal funcionament dels serveis, actes il·lícits, publicitat enganyosa, vicis ocults dels productes oferts, informació no veraça, errors o reclamacions d'usuaris del portal i en cas de dubtes, incidències o reclamacions, l'usuari deurà remetre's al Servei d'Atenció AL Client de la botiga  o anunciant que li ofereix el producte o servei en qüestió, les dades de la qual figuren en la Web on s'efectua la comanda. Vallsanuncis.com declina tota responsabilitat respecte de les reclamacions judicials provocades pel funcionament dels anunciants i botigues.

Dades de caràcter personal, privadesa.

Quina dec saber sobre la privadesa: Tingui en compte que sempre que proporcioni informació personal en línia - per exemple en taulers d'anuncis, a través del correu o en àrees de xerrades - la informació pot ser recollida i utilitzada per uns altres. En resum, si envia la seva informació personal per una línia accessible al públic, pot rebre com resposta missatges no desitjats d'uns altres. Per a finalitzar, vostè és l'únic responsable de mantenir en secret les seves claus i la informació del seu compte. Vagi amb compte i sigui responsable sempre que es trobi en línia.

Privadesa dels menors: Els menors d'edat sempre deuen sol·licitar permís als seus pares, del tutor o del legal representant abans d'enviar informació personal a algú en línia. M.D.C.G. SL. No comparteix informació personal d'usuaris o clients amb cap altra empresa, ni ven o lloga informació personal de cap dels seus usuaris, independentment de la seva edat. Tampoc enviarà directament cap oferta per correu als usuaris menors de 18 anys. En tot cas, li vam informar que si és vostè  menor de 18 anys, necessitarà del consentiment dels seus pares o tutors abans de facilitar-nos les seves dades personals per al tractament dels mateixos en els termes d'aquest document. 

M.D.C.G. Sl. Les seves diferents botigues i el seu portal comercial vallsanuncis.com mantenen una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus clients, comprometent-se a la protecció de les dades personals dels  usuaris i clients. La protecció de dades s'estén a tot el relatiu a la recollida i ús de la informació proporcionada a través de la pàgina Web i correu electrònic o altres mitjans. En aquest sentit el portal li garanteix, en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que els ordinadors en els quals s'emmagatzemaran i tractaran dits dades gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per a evitar l'accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats. A aquest efecte, M.D.C.G. SL. garanteix que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, de conformitat amb l'establert en el Reial decret 994/1999, de 11 de juny, pel qual s'aproven les Mesures de Seguretat aplicables a fitxers Automatitzats amb Dades de Caràcter Personal i altra normativa de desenvolupament. No obstant, M.D.C.G. SL. Podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics quan li sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. La navegació pel portal  és totalment anònima i gratuïta, i cap usuari ha d'introduir les seves dades per a informar-se en la nostra Web. AL realitzar una compra, les botigues afiliades l'única informació de dades de caràcter personal sol·licitats seran els estrictament necessaris per a la gestió de comandes, és a dir , les dades completes de facturació i d'enviament. Aquestes dades es realitzen sense cap utilització de Cookies, i són exclusivament utilitzats per a la fi amb el qual han estat recollits, és a dir, per a realitzar la gestió de comandes, i per a enviar les nostres comunicacions a clients, així com les ofertes periòdiques del nostre portal.

Totes les dades personals poden ser modificats pel client  o usuari segons estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Tot usuari registrat pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau oposició enviant un e-mail a l'adreça
mailto:
comercial@vallsanuncis.com