Gabinet Assessor Alt Camp

Pagina nueva 2
C/ Anselm Clavé, 14, 1º,3ª VALLS Telf. 977 60 93 93 - Fax 977 60 92 98
E-mail: gabassac@gabassac.cat  Web: www.gabassac.cat
 Gabinet Assessor Alt Camp

Des de l’any 1998 opera a Valls l’empresa de serveis professionals “Gabinet  Assessor Alt Camp”, neix amb voluntat de sumar esforços de diferents professionals, després d’una llarga trajectòria i experiència professional en aquest món dedicat a l’assessorament i a la gestió, tant a empreses com a particulars, més de vint-i-cinc anys ens avalen i això ens esperona dia a dia a donar més bon servei. Dels pocs m2. de que disposàvem l’any 1998 es va passar el dia 2 de maig del 2000 a les noves instal.lacions al bell mig de Valls al carrer Anselm Clavé, número 14, 1r, 3ª. Instal.lacions modernes i àmplies per oferir el millor als nostres clients.

Però tot això no és el millor del despatx integral de serveis a l’empresa i al particular, el més important és l’equip humà i tècnic que el composa. Per això des del mig de Valls volem que aquesta pinya sigui cada dia més gran, i també ens empeny a oferir-vos més i millor servei

SERVEIS

LABORAL FISCAL COMPTABLE JURÍDICA ASSEGURANCES IMMOBILIARIA

LABORAL

L’àrea laboral que ofereix l’assessoria vol ser el  Departament de recursos Humans de la seva empresa. Dirigit i supervisat per un Diplomat en Relacions Laborals, aportant coneixements pràctics amb la finalitat d’aprofitament màxim de recursos, mitjançant la personalització d’una gestió gloval de la gestió social de l’empresa.


La gestió és l’alta de l’empresa a la Seguretat Social, altes, baixes, modificacions treballadors, nòmines, liquidacions, contractes, prorrogues, etc

 

Més informació laboral@gabassac.cat

En cas d’haver d'arribar als tribunals, demandes, conciliacions al Jutjat del Social, porta el cas el servei jurídic, és l’advocat del despatx, professional de prestigi i col·laborador del despatx.

L’ÀREA LABORAL I SEGURETAT SOCIAL COMPRÈN: 

 • Normativa laboral: drets i obligacions empreses i treballadors

 • Altes empreses i la seva legalització davant diferents organismes de treball i de la Seguretat Social.

 • Contractació de treballadors, amb possibles bonificacions i subvencions.

 • Confecció de nòmines i liquidacions de quotes a la Seguretat Social.

 • Faltes i sancions al personal.

 • Prestacions de la Seguretat Social (incapacitat temporal, invalidesa, jubilació, defunció, viduïtat, etc)

 • Inspeccions de de treball i seguretat social.

 • Reclamacions de quantitat i per acomiadament (amb assistència i representació en casos de conciliació davant el Departament de Treball o en casos de judici davant el Jutjat del Social).

FISCAL

L’assessorament fiscal que ofereix l’assessoria és bàsica pel bon funcionament de la seva empresa, a part del seguiment i assessorament continuat, es confeccionen totes les declaracions fiscals a l’Agència Tributària, tant les declaracions mensuals, trimestrals, anuals, declaracions censals, altes, baixes, modificacions IAE, estimació objectiva, estimació directa, declaració anual IRPF, Impost de Societats, etc.

L'AREA FISCAL COMPRÈN:


 Impostos directes 

 •  Impost sobre la renda de les persones físiques

 •  Impost sobre el patrimoni

 •  Impost sobre societats

 •  Impost sobre successions i donacions

 Impostos indirectes

 • Impost sobre el valor afegit

 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

 • Impostos especials

 Impostos locals

 • Impost sobre activitats econòmiques

 • Impost sobre béns immobles

 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 • Impost sobre l’increment del valor dels terrenys

- Confecció de tot tipus de declaracions i liquidacions tributàries.
- Assistència i representació en inspeccions tributàries. 
- Tot tipus de documents, escrits i recursos relacionats amb aquesta matèria

COMTABLE

L’àrea comptable de Gabinet Assessor Alt Camp, és un equip de professionals que es cuiden de fer la feina de formigueta de l’assessoria, ordenant, classificant les factures, per fer posteriorment els assentaments comptables corresponents segons quina sigui la comptabilitat de cada empresa, des dels assentaments per l’Estimació Objectiva, Estimació Directa o Societats i des d’aquí opera l’àrea fiscal del despatx.

 

Més informació comptabilitat@gabassac.cat

L’ÀREA COMPTABLE COMPRÈN


Servei assessorament i tràmit sobre:

 • Planificació comptable

 • Confecció de la comptabilitat, adaptada al Pla General Comptable de cada sector

 • Requisits de factures i documents comptables

 • Elaboració de balanços i comptes de pèrdues i guanys

 • Formació d’inventaris

 • Amortitzacions, regularitzacions i tancament de la comptabilitat al final de l’exercici econòmic.

 • Confecció de comptes anuals

 • Confecció d’estats econòmics i comptables

 • Anàlisis financers i econòmics.

JURÍDICA

L’assessoria disposa de servei jurídic, a hores convingudes ofereix tot el servei jurídic ofert per professional independent, al Jutjat, Centre de mediació i arbitratge de Catalunya, Jutjat Social....


El servei profesiona jurídic és reservat i confidencial, com la resta d’àrees del despatx.
 

Més informació juridica@gabassac.cat

L’ÀREA JURÍDICA COMPRÈN:

 • Assessorament en la resolució d’una problemàtica

 • Esclariment d’una situació

 • Plantejament d’una sortida legal

 • Defensa jurídica i representació a jutjats i tribunals i davant òrgans administratius

 • Servei d’intermediació de mutuu acord

 • Les matèries abarcades són de tipus civil, mercantil, laboral, contenciós administratiu, fiscal i urbanístic

ASSEGURANCES

Des del despatx se li oferirà l’assegurança adequada a les seves necessitats, d’enfermetat, accident, jubilació, inversió, pla de pensions, vida, automòbil, llar etc. podrà escollir més d’una companyia per cada necessitat i així no haver de passar per tantes companyies, des de la Corredoria d’Assegurances vinculada a Gabinet Assessor Alt Camp, la qual li oferirà el millor que necesita en cada moment.

 

Més informació assegurances@gabassac.cat

L’ÀREA D’ASSEGURANCES COMPRÈN:


  Servei d’assessorament i contractació d’assegurances

 • Accidents individuals

 • Assistència en carretera

 • Automòbils

 • Caçadors

 • Combinat de comerços

 • Combinat de la llar

 • Combinat d’edificis i comunitats

 • Combinat d’oficines i despatxos

 • Combinat industrial (PIME)

 • Defensa jurídica

 • Embarcacions

 • Incendis

 • Intervenció quirúrgica i hospitalització

 • Jubilació

 • Malaltia

 • Pla de pensions

 • Reemborçament de despeses mèdiques

 • Responsabilitat civil

 • Retirada de carnet de conduir

 • Transport de mercaderies

 • Vida

 • Vidres

 • Inversions

IMMOBILIÀRIA

 

El servei immobiliari que ofereix el despatx és un servei integral d’agència immobiliària amb Agent de la Propietat Immobiliària col·legiat. Bàsicament és treballa en cartera pròpia i alguna col·laboració amb alguna agència immobiliària de les nostres comarques de prestigi. Des de fa anys aquest departament gestiona una cartera de lloguers i tot el servei que el lloguer comporta amb el seu assessorament.

 

Més informació immobiliaria@gabassac.cat